نصب همراه صندوق fundMobileApp

حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/12/15

رئیس مجمع: جناب آقای مجید رضی زاده (نماینده بانک ایران زمین- موسس صندوق)
2- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ- مدیر و موسس صندوق)
3- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا گنجی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر- متولی صندوق) 
4- دبیر مجمع: جناب آقای میثم فخریان