نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق

به اطلاع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند مجمع صندوق مذکور در تاریخ 15/12/1396 در محل صندوق واقع در خیابان ولیعصر بالاتراز ظفر خیابان بابک بهرامی پلاک9 طبقه 5 برگزار می گردد.
دستور جلسه:
1-تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از30 میلیون واحد به 40 میلیون واحد