نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورتجلسه تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع مورخ 13961215

پیرو برگزاری مجمع مورخ 13961215 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور از 30 میلیون واحد به 40 واحد افزایش یافت