نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورتجلسه تغییرات اساسنامه در خصوص مصوبات مجمع مورخ (اصلاحیه)96/12/16

صورتجلسه تایید شده ی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییرات اساسنامه مربوط به مجمع مورخ 96/12/16 جهت اطلاع سرمایه گذاران ارائه می گردد. جهت اطلاعات بیشتر صورتجلسه مذکور را مطالعه فرمایید.(اصلاحیه)