نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین-مورخ 13970329

از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین دعوت می گردد در تاریخ 13970329 در محل صندوق به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- خیابان بابک بهرامی- پلاک 9- طبقه 5 حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:
1- تغییر ماده 19 اساسنامه
2- سایر موارد