نصب همراه صندوق fundMobileApp

اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/29

حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/03/29
رئیس مجمع: خانم عرفانی (نماینده بانک ایران زمین- موسس صندوق)
2- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ- مدیر و موسس صندوق)
3- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا گنجی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر- متولی صندوق)
4- دبیر مجمع: خانم آرام بنیار