نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ماده 19 اساسنامه صندوق

ماده 19 اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه ­گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری را دریافت کرده و تا ساعت 13 همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است طی همان روز، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه­ گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه­ گذار واریز نماید و حداکثر ظرف 7 روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه ­التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه­ گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه­ گذار واریز نماید.

تبصره 1: در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می­باشد.

تبصره2: در ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه­ گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده 20 عمل خواهد شد.