نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/04/03 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت روزانه در صندوق محاسبه گردیده و در پایان سال مالی، به نسبت زمان حضور سرمایه­ گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری از آغاز اجرای این روش(1398/04/04)،  تقسیم گردد.

با توجه به توضیحات فوق مبلغ سر فصل فوق الذکر در پایان سال مالی(1398/11/07) به حساب سرمایه گذارانی که از تاریخ 139804/04 لغایت 1398/11/07 دارنده واحدهای سرمایه گذاری بوده اند تخصیص داده شده و حداکثر تا تاریخ 1398/11/16 به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. نرخ بازده حاصل شده از تاریخ آغاز تا پایان سال مالی برابر حداکثر 3.18 درصد بوده است که این مورد به نسبت تعداد روزهای حضور سرمایه گذاران و تعداد واحدهای آن ها متغیر می باشد. از آنجاییکه میانگین نرخ بازدهی صندوق برای سرمایه گذاران از ابتدای سال جاری برابر با 20.09 درصد بوده است، با احتساب پاداش ذکر شده کل بازدهی سرمایه گذاران به شرط حضور دائم از ابتدای سال جاری(شمسی)  معادل 24.08 درصد سالانه خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری توجه داشته باشند این پاداش به تمامی سرمایه گذارانی که در بازه زمانی فوق دارای واحد بوده اند به نسبت گفته شده، تخصیص خواهد یافت.

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به عنوان مدیر صندوق در صدد این می باشد تا شناسایی و پرداخت پاداش فوق الذکر را در دوره های آتی نیز ادامه دهد.