نصب همراه صندوق fundMobileApp

شرکت در تعهد پذیره نویسی و توقف صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

احتراماً به اطلاع سرمایه ‏گذاران محترم می رساند صندوق سرمایه ‏گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 1398/12/25 به عنوان متعهد پذیره ‏نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت می‏ نماید. لذا مطابق تبصره 3 ماده 17اساسنامه صندوق، یک روز قبل از شروع دوره پذیره ‏نویسی، دریافت تقاضای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می گردد. در نتیجه این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه می یابد.