نصب همراه صندوق fundMobileApp

اتمام فرآیند تعهد پذیره نویسی توسط صندوق و امکان ثبت درخواست صدور و ابطال

به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند،نظر به اتمام فرآیند پذیره نویسی توسط صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند راس ساعت 12:30 امکان ثبت درخواست صدور و ابطال میسر می گردد. همچنین پرداخت ارزش اسمی مربوط به ابطال های ثبت شده در تاریخ 1398/12/25 در بازه زمانی 12:30 الی 13:00 می باشد.