نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1399/04/11 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت ماهیانه و در پایان هر مقطع تقسیم سود، به نسبت زمان حضور سرمایه­ گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری تقسیم گردد.

با توجه به توضیحات فوق مبلغ سر فصل فوق الذکر همزمان با تقسیم سود مرداد ماه 1399(1399/06/01) به حساب سرمایه گذارانی که از تاریخ 1398/11/08 لغایت1399/05/31، دارنده واحدهای سرمایه گذاری بوده اند به صورت یکجا به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. نرخ بازده حاصل شده از تاریخ آغاز تا پایان دوره پرداخت برابر حداکثر 4.6 درصد سالانه شده بوده است که این مورد به نسبت تعداد روزهای حضور سرمایه گذاران و تعداد واحدهای آن ها متغیر می باشد. از آنجاییکه میانگین نرخ بازدهی صندوق برای سرمایه گذاران از ابتدای 1398/11/08 برابر با 20.7درصد بوده است، با احتساب پاداش ذکر شده کل بازدهی سرمایه گذاران به شرط حضور دائم از تاریخ 1398/11/08معادل 25.3 درصد سالانه خواهد بود.

لذا با پرداخت سود فوق الذکر، سرفصل مذکور تا تاریخ 1399/05/31 با سرمایه گذاران تسویه گردید. همچنین از شهریور ماه مبلغ ذخیره به صورت ماهیانه و متناسب با حضور افراد در صندوق بر مبنای تعداد روز و واحد، به حساب سرمایه گذاران منظور خواهد شد.