نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/07/30

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1399/04/11 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت ماهیانه و در پایان هر مقطع تقسیم سود، به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تقسیم گردد.

با توجه به این توضیحات، مبلغ سرفصل فوق الذکر همزمان با تقسیم سود مهرماه 1399(1399/07/30) به حساب سرمایه گذارانی که از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1399/07/30دارنده واحدهای سرمایه گذاری بوده اند به صورت یکجا واریز گردید.

نرخ بازدهی حاصل شده برای سرمایه گذاران طی دوره یک ماهه ی منتهی به 1399/07/30 با احتساب 4 درصد ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام برابر 24% سالانه شده است.