نصب همراه صندوق fundMobileApp

شرکت در تعهد پذیره نویسی و توقف صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

احتراماً به اطلاع سرمایه ‏گذاران محترم می رساند صندوق سرمایه ‏گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 1399/11/13 به عنوان متعهد پذیره ‏نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت می‏ نماید. لذا مطابق تبصره 3 ماده 17اساسنامه صندوق، یک روز قبل از شروع دوره پذیره ‏نویسی، دریافت تقاضای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می گردد. با توجه به توضیحات فوق از تاریخ 1399/11/12 لغایت 1399/11/13  ثبت درخواست ابطال امکان پذیر نخواهد بود.
در نتیجه این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه می یابد.
خواهشمنداست سرمایه گذاران محترم با درنظر گرفتن توضیحات فوق و با توجه به نیاز خود به نقدینگی، نسبت به ثبت درخواست ابطال در تاریخ 1399/11/11 تا ساعت 20:00 اقدام نمایند.