نصب همراه صندوق fundMobileApp

اتمام فرآیند تعهد پذیره نویسی توسط صندوق و امکان ثبت درخواست صدور و ابطال

به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند،نظر به اتمام فرآیند پذیره نویسی توسط صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند از ساعت 12:30 روز 1399/11/13 و پس از اتمام زمان معاملات  امکان ثبت درخواست صدور و ابطال میسر می گردد.