نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1400/01/31

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بانک ایران زمین می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1399/04/11 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت ماهیانه و در پایان هر مقطع تقسیم سود، به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تقسیم گردد.

با توجه به توضیحات فوق، مبلغ سرفصل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام همزمان با تقسیم سود فروردین ماه 1400(1400/02/01) به حساب سرمایه گذارانی که از تاریخ 1399/12/26 لغایت 1400/01/31دارنده واحدهای سرمایه گذاری بوده اند به صورت یکجا واریز گردید.

نرخ بازدهی حاصل شده برای سرمایه گذاران طی دوره 36 روزۀ منتهی به 1400/01/31 با احتساب 3 درصد ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام برابر 21% سالانه شده است.