بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل 0/005 (5 درهزار) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبت با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبت با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0/2 (دو دهم) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 0/2 (دو دهم) درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
4 کارمزد متولی سالانه 0/002 (2 در هزار) درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 150 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمۀ حسابرس سقف هزینه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق میباشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانونها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارك مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:1 - 250 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2 -5000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3 - 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا30،000 از 30،000 ریال تا 50،000 بالای 50،000 ضریب 0/00005 0/00003 0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد ابطال مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر ثبت