بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین به همراه توضیحات