close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
فهرست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/05 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1398/05/05
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980505 1398/04/25
اجرای مفاد ابلاغیۀ شمارۀ 12020112 مورخ 10/07/1397 در خصوص احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1398/04/04
اسامی حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 13980403- تغییرات امیدنامه 1398/04/04
اسامی حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 13980403- تغییرات اساسنامه 1398/04/04
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980403 1398/04/02
آگهی دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980403 1398/04/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 1398/02/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/10 در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها 1398/01/31
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/01/31 1398/01/31
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980131 1398/01/19
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/25 1398/01/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/25 مربوط به انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 1397/12/14
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/04 1397/08/27
آگهی دعوت به مجمع 1397/06/25
تغییر ماده 19 اساسنامه صندوق 1397/06/25
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص اصلاح مادۀ 69 و افزودن مادۀ 70 اساسنامه 1397/05/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص تصویب صورت های مالی و تغییر مدیر صندوق 1397/05/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص تغییرات امیدنامه - تایید سازمان 1397/05/07
سجام چیست؟ 1397/05/07
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/29 1397/03/30
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین-مورخ 13970329 1397/03/20
مجمع سالیانه صندوق 1397/02/29
صورتجلسه تغییرات اساسنامه در خصوص مصوبات مجمع مورخ (اصلاحیه)96/12/16 1397/02/26
تغییر روزنامه کثیر الانتشار و انتقال واحدهای ممتاز(اصلاحیه) 1397/02/26
صورتجلسه تغییرات اساسنامه در خصوص مصوبات مجمع مورخ 96/12/16 1397/02/05
نامه تاییدیه سازمان در خصوص افزایش ساعت و ثبت درخواست صدور_ تغییر روزنامه کثیر الانتشار و انتقال واحدهای ممتاز 1397/02/05
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع مورخ 13961215 1397/01/21
نامه تاییدیه سازمان در خصوص مصوبات صورت جلسه مورخ 13961215 1397/01/21
مجمع صندوق 1396/12/15
حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/12/15 1396/12/15
مجمع صندوق 1396/12/15
برگزاری مجمع 1396/02/30
تغییر رکن مدیر مجمع 1395/12/25 1396/02/30
برگزاری مجمع 1396/02/12
تقسیم سود پایان سال 1395 1395/12/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 23-01-93راس ساعت 14 1393/02/10