بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,053,795 8.38 1,650,296 5.6 1,619,268 4.71 1,939,533 5.19
اوراق مشارکت 6,037,712 47.99 5,058,314 17.15 5,263,067 15.32 5,179,406 13.87
سپرده بانکی 9,750,752 77.51 22,510,409 76.32 27,256,253 79.33 30,000,734 80.35
وجه نقد 8,846 0.07 76 0 17 0 0 0
سایر دارایی ها -4,366,042 -34.71 170,307 0.58 113,098 0.33 108,029 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 971,022 7.72 1,524,660 5.17 1,456,745 4.24 1,644,687 4.41