بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,183,098 8.25 2,513,358 6.27 2,769,043 6.87 2,740,085 6.77
اوراق مشارکت 6,019,791 42 5,982,623 14.92 6,398,198 15.88 6,520,158 16.1
سپرده بانکی 11,143,799 77.75 31,410,513 78.35 30,940,929 76.78 31,045,962 76.66
وجه نقد 7,999 0.06 87 0 209 0 50 0
سایر دارایی ها -4,123,047 -28.77 64,487 0.16 62,422 0.15 65,999 0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,052,909 7.35 1,858,485 4.64 2,018,931 5.01 2,059,895 5.09