بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,106,251 8.24 1,929,396 5.18 2,279,505 5.73 2,369,432 5.92
اوراق مشارکت 6,015,156 44.81 5,436,087 14.58 5,704,794 14.35 5,804,349 14.49
سپرده بانکی 10,435,218 77.74 29,696,023 79.66 31,561,942 79.38 31,748,532 79.26
وجه نقد 8,423 0.06 34 0 20 0 0 0
سایر دارایی ها -4,238,492 -31.57 108,344 0.29 100,610 0.25 18,972 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,007,388 7.5 1,613,818 4.33 1,771,839 4.46 1,729,834 4.32