بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,263,983 8.36 2,915,461 7.19 3,131,590 7.68 3,307,085 8.15
اوراق مشارکت 6,047,263 40.01 6,537,530 16.13 6,695,459 16.42 6,761,599 16.67
سپرده بانکی 11,728,338 77.59 30,872,735 76.16 30,726,594 75.34 30,256,542 74.58
وجه نقد 7,698 0.05 820 0 2,155 0.01 50 0
سایر دارایی ها -4,035,397 -26.7 77,482 0.19 88,079 0.22 98,621 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,106,679 7.32 2,169,709 5.35 2,342,955 5.75 2,495,607 6.15