نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,931,073 11.4 7,000,465 7.72 9,337,869 10.28 9,085,060 9.96
اوراق مشارکت 10,454,803 40.66 34,023,630 37.52 34,697,757 38.19 34,927,788 38.29
سپرده بانکی 16,527,004 64.28 47,940,702 52.87 45,278,366 49.84 45,670,170 50.07
وجه نقد 15,855 0.06 36,535 0.04 59,743 0.07 52 0
واحد صندوق 441,806 1.72 1,138,844 1.26 1,058,784 1.17 1,039,414 1.14
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,660,468 -18.13 535,557 0.59 415,752 0.46 489,830 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,213,273 8.61 5,115,269 5.64 6,032,296 6.64 5,829,918 6.39