نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 1400/02/31 1400/03/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1400/02/۰۷ (حسابرسی نشده) 1400/03/05
صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 1400/02/۰۷ (حسابرسی نشده) 1400/03/05
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) 1399/12/27
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) 1399/12/27
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13991130 1399/12/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 7 بهمن ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/12/06
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹9/۱۱/۰۷ (حسابرسی نشده) 1399/12/06
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13991030 1399/11/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13990930 1399/10/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13990830 1399/09/09
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 7 آبان ماه سال 1399 1399/09/08
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 7 آبان ماه سال 1399 1399/09/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13990730 1399/08/07
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مردادماه سال 1399 (حسابرسی شده) 1399/07/13
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مرداد ماه سال 1399 (حسابرسی شده) 1399/07/13
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13990631 1399/07/09
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1399/05/07 (حسابرسی نشده) 1399/06/05
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مردادماه سال 1399 (حسابرسی نشده) 1399/06/05
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13990531 1399/06/04
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 13990431 1399/05/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13990331 1399/04/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13990231 1399/03/10
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه سال 1399 (حسابرسی نشده) 1399/03/06
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه سال 1399 (حسابرسی نشده) 1399/03/06
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 990131 1399/02/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13981229 1399/01/09
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) 1398/12/27
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹8/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) 1398/12/26
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13981130 1398/12/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹8/۱۱/۰۷ (حسابرسی نشده) 1398/12/07
صورت‌های مالی سالالانه منتهی به ۱۳۹8/۱۱/۰۷ (حسابرسی نشده) 1398/12/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13981030 1398/11/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980930 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980830 1398/09/10
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 آبان ماه سال 1398 (حسابرسی نشده) 1398/09/06
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 7 آبان ماه سال 1398 (حسابرسی نشده) 1398/09/06
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980730 1398/08/06
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980631 1398/07/08
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مردادماه سال 1398 (حسابرسی شده) 1398/06/26
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مردادماه سال 1398 (حسابرسی شده) 1398/06/26
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980531 1398/06/10
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مرداد ماه سال 1398 (حسابرسی نشده) 1398/06/06
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مرداد ماه سال 1398 (حسابرسی نشده) 1398/06/06
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980431 1398/05/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980331 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980231 1398/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه سال 1398 (حسابرسی نشده) 1398/03/04
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه سال 1398 (حسابرسی نشده) 1398/03/04
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13980131 1398/02/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13971229 1398/01/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) 1397/12/28
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) 1397/12/28
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13971130 1397/12/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق مربوط به سال مالی منتهی به 13971107 1397/12/07
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/11/07 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین (حسابرسی نشده) 1397/12/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13971030 1397/11/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970930 1397/10/05
گزارش عملکرد مدیر صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به 13970807 1397/09/10
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 7 آبان ماه سال 1397 (حسابرسی نشده) 1397/09/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970830 1397/09/06
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مردادماه سال 1397 (حسابرسی شده) 1397/08/13
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 7 مردادماه سال 1397 (حسابرسی شده) 1397/08/13
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970730 1397/08/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970631 1397/07/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970531 1397/06/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به 13970507 1397/06/05
صورت مالی شش ماهه منتهی به 13970507 (حسابرسی نشده) 1397/06/05
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970431 1397/05/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970331 1397/04/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970231 1397/03/09
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه 97 1397/03/05
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماه منتهی به 7 اردیبهشت ماه 97 1397/03/05
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13970131 1397/02/10
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1396/11/07 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1397/02/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/11/07 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1397/02/01
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13961229 1397/01/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13961130 1396/12/09
صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/1107صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1396/12/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/1107صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1396/12/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13961030 1396/11/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به تاریخ 13960930 1396/10/13
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به 7 آبان ماه 1396 1396/09/11
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به 7 آبان ماه 1396 1396/09/11
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 7 مرداد 1396 1396/08/17
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 7 مرداد 1396 1396/08/17
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 1396/05/07 1396/06/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/05/07 1396/06/04
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 7 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/08
گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی سالیانه منتهی به 1395/02/07 1396/03/01
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 07-11-1395 1396/01/16
گزارش عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین منتهی به 07-11-1395 1396/01/16
گزارش عملکرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 07 بهمن ماه 1395(حسابرسي نشده) 1395/12/04
صورت‌هاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 07 بهمن ماه 1395(حسابرسي نشده) 1395/12/04
گزارش عملکرد سالیانه صندوق ایران زمین منتهی به 07-11-1395 1395/12/04
صورتهای مالی سالیانه صندوق ایران زمین منتهی به 07-11-1395 1395/12/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07-05-95 (حسابرسی شده) 1395/11/03
صورت مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07-05-1395 - (حسابرسی شده) 1395/11/03
صورت های مالی برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 07/08/1395 (حسابرسی نشده) 1395/09/06
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 07/08/1395 (حسابرسی نشده) 1395/09/06
صورت های مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/06
گزارش عملکردبرای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/06
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1395 (حسابرسی نشده) 1395/03/05
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1394 (حسابرسی شده) 1395/03/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1394(حسابرسی شده) 1395/03/04
صورت مالی سالانه 1394/12/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1394(حسابرسی نشده) 1394/12/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1394/08/07(حسابرسی نشده) 1394/08/27
صورتهای مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1394/08/07(حسابرسی نشده) 1394/08/27
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394/05/07(حسابرسی شده) 1394/08/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394/05/07(حسابرسی شده) 1394/08/10
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1394 (حسابرسی نشده) 1394/06/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1394(حسابرسی نشده) 1394/06/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1394(حسابرسی نشده) 1394/03/05
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1394 (حسابرسی نشده) 1394/03/05
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1393 (حسابرسی شده) 1394/01/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1393(حسابرسی شده) 1394/01/05
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1393 (حسابرسی نشده) 1393/12/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1393(حسابرسی نشده) 1393/12/04
صورتهای مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 07/08/1393 (حسابرسی نشده) 1393/09/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 07/08/1393(حسابرسی نشده) 1393/09/01
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1393 (حسابرسی شده) 1393/07/02
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1393(حسابرسی شده) 1393/06/30
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1393 (حسابرسی نشده) 1393/06/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1393(حسابرسی نشده) 1393/06/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1393(حسابرسی نشده) 1393/02/28
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1393 (حسابرسی نشده) 1393/02/28
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1392 (حسابرسی شده) 1392/12/18
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1392(حسابرسی شده) 1392/12/04
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1392 (حسابرسی نشده) 1392/11/21
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1392(حسابرسی نشده) 1392/11/21
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 07/08/1392(حسابرسی نشده) 1392/08/29
صورتهای مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 07/08/1392 (حسابرسی نشده) 1392/08/18
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1392 (حسابرسی شده) 1392/07/15
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1392(حسابرسی شده) 1392/07/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1392(حسابرسی نشده) 1392/05/27
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1392 (حسابرسی نشده) 1392/05/27
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1392 (حسابرسی نشده) 1392/02/20
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1391(حسابرسی شده) 1391/12/27
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1391 (حسابرسی شده) 1391/12/27
صورتهای مالی برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1391 (حسابرسی نشده) 1391/11/25
گزارش عملکرد برای دوره مالی یکساله منتهی به 07/11/1391(حسابرسی نشده) 1391/11/25
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1391 (حسابرسی شده) 1391/06/12
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 07/05/1391 (حسابرسی نشده) 1391/05/27
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 07/02/1391 (حسابرسی نشده) 1391/02/07