نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ 1400/02/12 1400/03/03
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1400/02/12 ساعت 15 1400/01/31
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/20 ساعت 14:30 مبنی بر تغییر ترکیب دارایی ها 1399/11/07
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/20 ساعت 14 مبنی بر تمدید عمر صندوق 1399/11/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/10/20 ساعت 14:30 1399/10/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/10/20 ساعت 14 1399/10/20
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/10/20 ساعت 14 1399/10/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/10/20 ساعت 14:30 1399/10/07
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/07/12 ساعت 15 مبنی بر تغییر ترکیب دارایی های صندوق 1399/08/27
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/07/12 ساعت 14 مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق 1399/08/27
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/08/07 1399/08/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/08/07 ساعت 16 1399/08/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/08/07 ساعت 16 1399/08/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/07/12 ساعت 15 1399/07/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/07/12 ساعت 14 1399/07/12
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/29 مبنی بر تمدید عمر صندوق 1399/07/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/07/12 ساعت 14 1399/06/31
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/07/12 ساعت 15 1399/06/31
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/11 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1399/05/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/29 ساعت 15 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1399/04/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/04/11ساعت 14 1399/04/01
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/03/29 ساعت 15:30 1399/03/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/03/29 ساعت 15 1399/03/18
تاییدیه و صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ 1399/01/31 1399/02/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 15 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1399/02/08
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 15 1399/02/08
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 14 1399/02/08
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/01/30 ساعت 15 1399/01/18
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/01/30 ساعت 14 1399/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/06 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1398/09/27
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/06 1398/09/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/05 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1398/05/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/03 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1398/04/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/03 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات اساسنامه 1398/04/04
تاییدیه و صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/02/10 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق 1398/02/29
تاییدیه و صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ 1398/01/31 1398/02/28
نامۀ تاییدیه سازمان در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/11/07 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1398/02/25
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 1398/02/10
تاییدیه سازمان و صورت جلسه مجمع مورخ 1397/12/25 در خصوص انتقال واحدهای ممتاز 1398/02/09
تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/07/04 در خصوص اصلاح جدول حد نصاب دارایی های صندوق 1397/07/29
تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/07/04 در خصوص اصلاح ماده 17 و 22 اساسنامه 1397/07/24
صورتجلسه مجمع صندوق مربوط به تاریخ 13970329 1397/05/22
نامۀ تاییدیه سازمان در خصوص اصلاح مادۀ 19 اساسنامه 1397/05/10
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص تغییرات امیدنامه 1397/03/30
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص تصویب صورت های مالی وتغییر مدیر صندوق 1397/03/30
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص اصلاح مادۀ 69 و افزودن مادۀ 70 اساسنامه 1397/03/29
نامۀ تاییدیه سازمان در خصوص اصلاح مادۀ 69 و افزودن ماۀ 70 اساسنامه 1397/03/29
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/06 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1397/03/13
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/12/16 در خصوص افزایش ساعات درخواست صدور(اصلاحیه) 1397/02/26
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/12/16 در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار(اصلاحیه) 1397/02/26
نامه تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ 13961216-افزایش ساعت صدور-انتقال واحدهای ممتاز-تغییر روزنامه 1397/02/04
صورتجلسه مجمع مورخ 13961216 در خصوص افزایش ساعات درخواست صدور- انتقال واحدهای ممتاز-تغییر روزنامه 1397/02/04
نامه تأییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ 13961215 1397/01/19
صورتجلسه مجمع مورخ 13961215 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1397/01/19
صورتجلسه مورخ 1396/10/19 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1396/11/04
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1396/10/19 صندوق بانک ایران زمین 1396/11/04
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/10/19 صندو.ق بانک ایران زمین 1396/10/23
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1396/08/22 1396/10/05
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1396/08/22 1396/10/05
تاییدیه صورتجلسه مورخ 1396/08/16 1396/09/19
صورتجلسه صندوق بانک ایران زمین مورخ 1396/08/16 1396/09/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1396/08/01 1396/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1396/08/01 1396/08/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1396/04/27 1396/08/30
صورت جلسه تصویب امیدنامه 1396/05/28
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 96.02.02 1396/05/28
تاییدیه سازمان 1396/05/28
صورتجلسه تصویب اساسنامه جدید صندوق( بدون ضامن نقدشوندگی ) و تمدید عمر صندوق مورخ 96/04/27 1396/05/08
تاییدیه سازمان 1396/05/08
صورتجلسه مجمع صندوق بانک ایران زمین مورخ 8 خرداد 96 1396/05/04
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع صندوق بانک ایران زمین مورخ 8 خرداد 96 1396/05/04
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1936/02/20 1396/03/22
تاییدیه سازمان 1396/03/22
صورتجلسه تغییر محل اقامت صندوق بانک ایران زمین 1396/03/22
تاییدیه سازمان 1396/03/22
صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز 1396/02/30
تاییدیه سازمان 1396/02/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1395/12/25 1396/02/18
تاییدیه سازمان مورخ 1395/12/25 1396/02/18
صورتجلسه مجمع صندوق بانک ایران زمین مورخ 1395/12/17 1395/12/22
صورتجلسه مجمع بانک ایران زمین مورخ 1395/11/02 1395/11/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 24-07-95راس ساعت 14 1395/08/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 12-03-95 راس ساعت 11 1395/05/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 17-05-95 راس ساعت 11 1395/05/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 05-04-95راس ساعت 14 1395/04/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 12-03-95راس ساعت 10 1395/04/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 24-01-95راس ساعت 15 1395/01/28
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 01-12-94 راس ساعت 15 1394/12/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 20-08-94 راس ساعت 15 1394/10/28
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 05-07-94 راس ساعت 14 1394/07/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 28-02-94 راس ساعت 14 1394/03/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 18-11-93راس ساعت 14 1393/11/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 31-06-93راس ساعت 14 1393/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 07-02-93راس ساعت 14 1393/02/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 23-01-93راس ساعت 14 1393/02/10
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 17-12-92راس ساعت 16 1393/01/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 27-12-92راس ساعت 14 1393/01/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 05-11-92راس ساعت 14 1392/11/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 26-01-92راس ساعت 14 1392/02/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 25-09-91راس ساعت 14 1391/12/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 06-08-91راس ساعت 14 1391/09/07
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 19-06-91راس ساعت 14 1391/07/26
صورت جلسه مجمع موسس 1391/05/16