نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1400/02/31 1400/03/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1400/02/12 ساعت 15 1400/02/12
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1400/01/31 1400/02/01
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/12/25 1399/12/26
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/11/30 1399/12/03
پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولتی (اراد 72) 1399/11/18
اتمام فرآیند تعهد پذیره نویسی توسط صندوق و امکان ثبت درخواست صدور و ابطال 1399/11/13
شرکت در تعهد پذیره نویسی و توقف صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1399/11/11
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/10/30 1399/11/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/10/20 ساعت 14:30 1399/10/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/10/20 ساعت 14 1399/10/20
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/10/20 ساعت 14:30 1399/10/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/10/20 ساعت 14 1399/10/07
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/09/30 1399/10/07
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/08/30 1399/09/03
افزایش سقف صندوق از 50 میلیون واحد به 80 میلیون واحد 1399/08/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/08/07 ساعت 16 1399/08/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/08/07ساعت 16 1399/08/07
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/07/30 1399/08/03
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/07/12 ساعت 15 1399/07/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/07/12 ساعت 14 1399/07/12
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران منتهی به 1399/06/31 1399/07/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/07/12 ساعت 15 1399/06/31
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/07/12 ساعت 14 1399/06/31
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران 1399/06/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/11 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1399/05/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 1399/04/11 1399/04/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/29 ساعت 15 به همراه تاییدیه سازمان در خصوص تغییرات امیدنامه 1399/04/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/04/11ساعت 14 1399/04/01
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/29 ساعت 15:30 1399/03/29
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/29 ساعت 15 1399/03/29
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/03/29 ساعت 15:30 1399/03/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/03/29 ساعت 15 1399/03/18
افزایش سقف واحدهای سرمایه‏ گذاری از 40 میلیون واحد به 50 میلیون واحد 1399/02/10
پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 1399/01/20
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/01/30 ساعت 15 1399/01/19
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مورخ 1399/01/30 ساعت 14 1399/01/19
اتمام فرآیند تعهد پذیره نویسی توسط صندوق و امکان ثبت درخواست صدور و ابطال 1398/12/25
شرکت در تعهد پذیره نویسی و توقف صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1398/12/24
اطلاعیه مهم صندوق در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری و تقسیم سود اسفندماه 1398 1398/12/19
تقسیم ذخیره ناشی از تغییر قیمت سهام میان سرمایه گذاران 1398/11/14
پذیرش تعهد پذیره نویسی برای اوراق بهادار منفعت دولتی 7 1398/10/15
پذیرش تعهد پذیره نویسی برای اوراق بهادار منفعت دولتی 6 1398/10/15
پذیرش تعهد پذیره نویسی برای اوراق بهادار منفعت دولتی 4 1398/10/15
نامه مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با لزوم ثبت نام سرمایه گذاران صندوق ها در سامانه سجام 1398/09/05
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980906 1398/08/26
فهرست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/05 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1398/05/05
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980505 1398/04/25
اجرای مفاد ابلاغیۀ شمارۀ 12020112 مورخ 10/07/1397 در خصوص احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 1398/04/04
اسامی حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 13980403- تغییرات امیدنامه 1398/04/04
اسامی حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در تاریخ 13980403- تغییرات اساسنامه 1398/04/04
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980403 1398/04/02
آگهی دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980403 1398/04/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 1398/02/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/10 در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها 1398/01/31
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/01/31 1398/01/31
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ 13980131 1398/01/19
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/25 1398/01/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/25 مربوط به انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 1397/12/14
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/04 1397/08/27
آگهی دعوت به مجمع 1397/06/25
تغییر ماده 19 اساسنامه صندوق 1397/06/25
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص اصلاح مادۀ 69 و افزودن مادۀ 70 اساسنامه 1397/05/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص تصویب صورت های مالی و تغییر مدیر صندوق 1397/05/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1397/03/06 در خصوص تغییرات امیدنامه - تایید سازمان 1397/05/07
سجام چیست؟ 1397/05/07
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/29 1397/03/30
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین-مورخ 13970329 1397/03/20
مجمع سالیانه صندوق 1397/02/29
صورتجلسه تغییرات اساسنامه در خصوص مصوبات مجمع مورخ (اصلاحیه)96/12/16 1397/02/26
تغییر روزنامه کثیر الانتشار و انتقال واحدهای ممتاز(اصلاحیه) 1397/02/26
صورتجلسه تغییرات اساسنامه در خصوص مصوبات مجمع مورخ 96/12/16 1397/02/05
نامه تاییدیه سازمان در خصوص افزایش ساعت و ثبت درخواست صدور_ تغییر روزنامه کثیر الانتشار و انتقال واحدهای ممتاز 1397/02/05
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع مورخ 13961215 1397/01/21
نامه تاییدیه سازمان در خصوص مصوبات صورت جلسه مورخ 13961215 1397/01/21
مجمع صندوق 1396/12/15
حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/12/15 1396/12/15
مجمع صندوق 1396/12/15
برگزاری مجمع 1396/02/30
تغییر رکن مدیر مجمع 1395/12/25 1396/02/30
برگزاری مجمع 1396/02/12
تقسیم سود پایان سال 1395 1395/12/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك ایران زمین مورخ 23-01-93راس ساعت 14 1393/02/10