نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل 0/005 (5 درهزار) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبت با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبت با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0/2 (دو دهم) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 0/2 (دو دهم) درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
4 کارمزد متولی سالانه 0/002 (2 در هزار) درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 150 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمۀ حسابرس سقف هزینه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق میباشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانونها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارك مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:1 - 250 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2 -5000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3 - 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا30،000 از 30،000 ریال تا 50،000 بالای 50،000 ضریب 0/00005 0/00003 0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد ابطال مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر ثبت