نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک ایران زمین 19,000 %95.00
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ 1,000 %5.00