نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,155,248 11.5 9,302,857 10.28 9,681,793 10.69 11,714,424 12.8
اوراق مشارکت 11,344,185 41.33 35,348,606 39.06 36,048,433 39.82 36,191,128 39.53
سپرده بانکی 17,269,257 62.92 44,404,076 49.07 43,414,034 47.95 42,176,573 46.07
وجه نقد 15,958 0.06 32,109 0.04 20,650 0.02 536 0
واحد صندوق 472,805 1.72 1,006,235 1.11 974,002 1.08 988,262 1.08
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,812,604 -17.54 400,388 0.44 400,552 0.44 483,749 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,347,968 8.56 6,025,723 6.66 6,253,785 6.91 7,105,902 7.76